Nieuws - Blog: De Retailagenda

27 november 2015

De Retailagenda: een goede deal?
 

De retailsector beleeft een grote dynamiek. Dat vraagt om constante vernieuwing volgens iXin. Een divers winkelaanbod draagt bij aan leefbaarheid. Onlangs is door minister Kamp van Economische Zaken (in samenwerking met andere partijen) de Retailagenda opgesteld. Deze agenda dient er voor te zorgen dat de retail toekomstbestendig wordt gemaakt. Maar wat houdt deze Retailagenda precies in? Welke RetailDeals zijn er gesloten? En wat is het antwoord van iXin op deze agenda?

Veranderingen in de retailsector
De retailsector maakt een belangrijk onderdeel uit van de Nederlandse economie. In de afgelopen twintig jaar is er binnen deze sector veel veranderd. De economische crisis zorgde voor dalende omzetten in veel branches (alleen in de food-branche zijn de bestedingen gestegen). Daarnaast heeft de circulaire economie haar intrede gedaan. Onder het motto “Sharing is caring” is gebruik in deze deeleconomie belangrijker dan bezit. Men koopt geen auto meer, maar deelt er één. De hedendaagse consument is bovendien niet alleen op zoek naar een product, maar naar een complete beleving. Tevens wordt de consument door de komst van nieuwe technologieën ook op andere manieren verleid om te consumeren.

Bovengenoemde retailontwikkelingen oefenen invloed uit op het gebruik van fysieke winkels. Er is simpelweg minder oppervlakte nodig in bepaalde winkelgebieden en dat resulteert in leegstand. Momenteel staat zo’n 7,5 procent van de winkels in stads- en dorpscentra leeg. Om deze kwantiteit om te zetten in kwaliteit is de Retailagenda in het leven geroepen.

Kansen benutten met de Retailagenda
Veranderingen in de retailsector bieden uiteraard ook kansen. Die kansen moeten worden gepakt. Met de Retailagenda worden er tussen gemeente, provincies, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders afspraken gemaakt om winkelgebieden te revitaliseren. “Krimp waar het moet, groei waar het kan” is het devies. Twintig RetailDeals moeten er de komende drie jaar voor zorgen dat de retailsector toekomstbestendig wordt gemaakt.

Eén van de speerpunten is het investeren in sterke winkelgebieden en vernieuwing binnen de retail. Hiervoor zijn een gemeentelijke aanpak en lokale samenwerking van belang. De provincies dienen hierbij een regierol te nemen. Daarnaast moet er plek zijn voor zogenaamde proeftuinen voor compacte en vitale winkelgebieden en worden afspraken gemaakt over efficiënte logistiek.

Een ander belangrijk speerpunt is investeren in de mensen van de retail, zoals de werkgevers en de werknemers. Het opleiden van personeel en het aanbieden van kennis en kunde op het gebied van aantrekkelijke websites bouwen zijn hier voorbeelden van. Op deze manier zijn ondernemers ook vindbaar op internet en kunnen zij een sterkere concurrentiepositie bedingen.

Tot slot ligt de focus ook op het creëren van kansen voor ondernemerschap en vernieuwing. De Europese regelgeving wordt verminderd, export naar het buitenland bevorderd en Nederland wordt als aantrekkelijke winkelbestemming op de kaart gezet. Nieuwe retailconcepten in de binnenstad krijgen een kans. Denk hierbij aan vermenging van retail en horeca. Ook worden belemmerende regels en de regeldruk verlicht, zodat er maximaal geëxperimenteerd kan worden in proeftuinen.

Voor de uitvoering van de RetailDeals is het van belang dat alle betrokken partijen hun kennis beschikbaar stellen. De publiek-private samenwerking moet zorgen voor een treffende implementatie. 

Retailkatalysator van iXin
Wat iXin betreft is het van groot belang om in te spelen op de hedendaagse ontwikkelingen in de retailsector. iXin heeft vooruitlopend op de Retailagenda reeds de Retailkatalysator ontwikkeld en past deze tool regelmatig met succes toe om partijen te laten samenwerken. De Retailkatalysator maakt het mogelijk om een concreet, integraal en breed gedragen, actieplan te maken voor de revitalisatie van een winkelgebied. Vitaliteit van winkelgebieden is van groot belang, omdat dit de leefbaarheid ten goede komt. Dat niks doen geen optie is, lijkt nu ook te zijn geland bij de overheden. Het opstellen en uitvoeren van de Retailagenda is in theorie dan ook een goed streven. Overheden moeten echter opletten dat zij niet teveel op detailniveau ingrijpen. Hun taak ligt vooral bij het afstemmen op de omvang en structuur van winkelgebieden. Dat blijft dus investeren in maatwerk door het aanjagen van samenwerking tussen betrokken partijen. Gerichte analyses met gevoel voor het lokale DNA – zoals met de retailkatalysator van iXin – blijken in de praktijk noodzakelijk.

 

 
Deel deze pagina:
Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl